Reglement

Artikel 1.

De tombola is bij K.B. nr. 3517698 toegestaan op 25 januari 2019. De prijs per biljet is vastgesteld op € 2,40. De biljetten zijn gebundeld per boekje van 5 biljetten die per stuk of per boekje verkocht worden. Elk boekje heeft een gratis biljet, dat deelneemt aan de extra trekking van de gratis biljetten.
De trekking van de Tombola zal op de zetel van de Brailleliga vzw plaatsvinden op 9 december 2019 om 15u.

Artikel 2.

De biljetten kunnen, mits contante betaling, tegen de intekenprijs gekocht worden op de zetel van de vzw of besteld worden via overschrijving op het rekeningnummer BE10 0003 0019 6004 – BPOTBEB1 van de Brailleliga. In dit laatste geval worden de biljetten naar de koper gestuurd van zodra de Brailleliga op de hoogte gesteld is van het feit dat haar rekening definitief voor het bedrag gecrediteerd is.
De verkoop van de biljetten via overschrijving wordt op 3 december 2019 afgesloten (laatste datum voor ontvangst van de betalingen). Daarna kan men nog enkel biljetten verkrijgen op de zetel van de vzw te Brussel en dit tot 12u op de dag van de trekking, op 9 december 2019. De onverkochte biljetten worden dan in een doos geplaatst die door de gerechtsdeurwaarder wordt verzegeld.
Het bedrag van de intekening moet worden verhoogd met € 1 voor de verzending van de biljetten, de lijst met de winnende nummers en de oproep voor de Tombola van 2020. Vanaf de aankoop van 5 boekjes (€ 60) vervallen de verzendingskosten.

Artikel 3.

Door de aankoop van de biljetten aanvaardt de koper alle bepalingen van dit reglement. Dit reglement kan gratis worden geraadpleegd op de zetel van de Brailleliga, Engelandstraat 57 te 1060 Brussel en op de website van de vereniging: www.braille.be. Het wordt u ook op aanvraag toegestuurd.

Artikel 4.

Indien de Tomboladienst geen bericht van storting ontvangen heeft, in geval van een intekening via de post of een financiële instelling, dan moet de intekenaar zich tot de betrokken instantie wenden om een eensluidend afschrift te verkrijgen van zijn stortings- of overschrijvingsbewijs. 
Dit document dient overgemaakt te worden aan de Tombola, die zo snel mogelijk de biljetten/boekjes waarop de betaling betrekking heeft, zal verzenden.
Het stortingsbewijs moet uiterlijk op 3 december 2019 geregistreerd zijn. Alle stortingen na deze datum zullen als gift beschouwd worden, behalve indien de intekenaar om terugbetaling verzoekt en dit uiterlijk vóór 01 januari 2020.

Artikel 5.

Men gaat als volgt te werk bij de trekking:
a)Voor de gewone biljetten: 
  • De eerste trommel zal voor het bepalen van het honderdduizendtal de cijfers van 4 tot en met 8 bevatten; 
  • De volgende vijf trommels elk de cijfers van 0 tot en met 9. 
  • Wordt het getal 400 000 (dat niet op de biljetten voorkomt) getrokken, dan wordt het als nietig beschouwd.
  • Worden de nummers van 890 054 tot 899 999 getrokken, zullen ze als nietig worden beschouwd aangezien ze voor een speciale loting gereserveerd zijn.
Betreft het een trekking van een prijs waarvan slechts één exemplaar bestaat, volgt er een trekking van 6 cijfers, in verhouding van 1 per trommel.
b)Voor de gratis biljetten: 
  • De eerste trommel, die het tienduizendtal vertegenwoordigt, bevat de cijfers van 0 tot en met 9.
  • De vier andere trommels bevatten eveneens de cijfers van 0 tot en met 9.
Betreft het een trekking van een prijs waarvan slechts één exemplaar bestaat,volgt er een trekking van 5 cijfers, in verhouding van 1 per trommel.

Artikel 6.

De waarde van de prijzen is die van de kleinhandel van juni 2019, inclusief BTW en andere belastingen.

Artikel 7.

De Brailleliga wijst alle verantwoordelijkheid voor ontvreemde, vernielde of zoekgeraakte biljetten van de hand. In voorkomend geval moet de eigenaar, ten laatste 48 uur voor de trekking, geldig verzet aantekenen ter Studie van de Gerechtsdeurwaarder Peter WALRAVENS, Terhulpsesteenweg 110 te 1000 Brussel.

Artikel 8.

De prijsuitreiking begint vanaf 2 januari 2020 en zal plaatsvinden op de zetel van de Brailleliga van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u30. De winnende biljetten of een fotokopie ervan dienen ten laatste op 28 februari 2020 bij de Brailleliga toe te komen. De uiterste uitreikingsdatum van de prijzen is 30 april 2020 om 16u30. Na die datum worden de niet opgevraagde prijzen eigendom van de Brailleliga.

Artikel 9.

De prijzen worden afgehaald in de Brailleliga tegen afgifte van het winnend biljet. De winnende biljetten (onder aangetekende omslag) of een scan door email (tombola@braille.be) of een kopie ervan (onder gewone omslag) dienen verzonden te worden aan de Tombola Brailleliga, Engelandstraat 57 te 1060 Brussel. Vanaf het moment dat de overeenkomstige prijzen beschikbaar zijn, worden de winnaars hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 10.

De prijzen worden uitsluitend in natura uitgereikt en kunnen niet geruild worden.

Artikel 11.

De Brailleliga kan de prijsuitreiking uitstellen voor biljetten:
  • waartegen verzet werd aangetekend;
  • waarvan de echtheid dient gecontroleerd te worden.

Artikel 12.

Dit reglement wordt neergelegd ter studie van de Gerechtsdeurwaarder Peter Walraevens, Terhulpsesteenweg 110 te Brussel. 
Bij betwisting zullen enkel de Rechtbanken van de zetel van de Instelling bevoegd zijn.