Privacy policy

Bij de Brailleliga hechten wij belang aan uw privacy, de bescherming van uw verwerkte persoonsgegevens en de rechten die hieraan verbonden zijn. 

Telkens wanneer wij persoonsgegevens verwerken, zorgen we er daarom voor dat de toepasselijke voorschriften, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), gerespecteerd worden.

Deze verklaring heeft tot doel u te informeren over de persoonsgegevens die wij verwerken, de doeleinden van een dergelijke verwerking, de maatregelen die zijn genomen om uw gegevens te beschermen en uw rechten in dit verband.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat deze verklaring kan worden bijgewerkt. Wij nodigen u daarom uit om onze website regelmatig te raadplegen.

I. Waar hebben we het over?

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie betreffende een natuurlijke persoon, al dan niet geïdentificeerd of zelfs uitsluitend identificeerbaar op basis van deze informatie.

Met "verwerking" wordt elke bewerking bedoeld die op dergelijke gegevens wordt toegepast, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of opslaan ervan.

De "verwerkingsverantwoordelijke" is de VZW Brailleliga (Engelandstraat 57, 1060 Brussel | KBO nr. 0402.992.834). Dit betekent dat de Brailleliga het doel en de middelen van de door haar uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens vaststelt, met inachtneming van de AGV. 

Ter informatie kunt u via de volgende link de volledige tekst van de AVG raadplegen: officiële tekst van de AVG

II. Over welke personen gaat het?

 • Personen die gebruik maken van de diensten van de Brailleliga;
 • Vrijwilligers;
 • Schenkers, deelnemers aan de tombola, erflaters, ...;
 • Iedereen die belangstelling heeft getoond voor de activiteiten of diensten van de Brailleliga;
 • Alle professionals die in contact komen met de Brailleliga in het kader van haar activiteiten of diensten.

III. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Afhankelijk van de situatie en de betrokken personen, kunnen de volgende persoonsgegevens door ons verwerkt worden:

 • Voornaam en familienaam ;
 • Geboorteplaats en -datum;
 • Geslacht;
 • Nationaal rijksregisternummer en nummer van de identiteitskaart;
 • Domicilie of verblijfadres;
 • Taal;
 • Vast en/of mobiel telefoonnummer;
 • E-mailadres ;
 • Bank- en financiële gegevens van de persoon;
 • Foto's;
 • Familiale, sociale en beroepssituatie van de persoon.

Daarnaast kunnen wij gegevens verwerken die betrekking hebben op de gezondheid van personen die beroep doen op onze diensten. Bij de verwerking van deze zogenaamde bijzondere persoonsgegevens worden de rechten van de betrokkenen en de in de regelgeving opgelegde voorwaarden strikt in acht genomen.

IV. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Om de personen die beroep doen op onze diensten efficiënt te kunnen helpen (bijhouden en opvolgen van het sociaal dossier, informatie, begeleiding, opleiding, inschakeling, vrije tijd, ...);
 • Om het publiek op de hoogte te houden van onze diensten, activiteiten en het nieuws van de Brailleliga (nieuwsbrieven, De Witte Stok, enz.);
 • Om schenkers en iedereen die belangstelling heeft getoond of waarschijnlijk zal tonen voor de Brailleliga, te kunnen uitnodigen en te bedanken om bij te dragen aan de financiering van de Brailleliga (door giften, tombola, sponsoring, enz.);
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld het opstellen en versturen van de fiscale attesten);
 • Om statistische berekeningen te kunnen uitvoeren met het oog op de optimalisatie van onze goede werking en onze middelen.

V. Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

 • Via de formulieren die beschikbaar zijn op onze website (contactaanvraag, bestelling, inschrijvingen, ...) en op onze standen ter gelegenheid van speciale evenementen, ...;
 • Door middel van overeenkomsten tussen de Brailleliga en de personen die op haar diensten beroep doen (of deze aanbieden, bijvoorbeeld de vrijwilligers);
 • Via de betrokkene, die deze spontaan aan ons meedeelt (buiten de hierboven vermelde hypotheses);
 • Via derden, als onderdeel van de begeleiding  van blinde en slechtziende personen door de Brailleliga (ziekenfondsen, OCMW's, RVA, enz.);
 • Via het gebruik van databases (huur van bestanden via gespecialiseerde leveranciers). 

VI. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Binnen de Brailleliga worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt door de daartoe bevoegde personen.

Uw gegevens mogen ook enkel aan derden worden doorgegeven wanneer dit noodzakelijk is of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen (bijvoorbeeld aan een gewestelijke dienst voor het verkrijgen van een tussenkomst in het kader van een tewerkstelling, aan een bank of aan de fiscale autoriteiten, in het kader van de verwerking van een schenking).

Daarnaast maken we gebruik van verwerkers voor:

 • het beheer van IT-infrastructuur, applicaties en de website;
 • de opmaak van databanken;
 • mailverwerking;
 • het beheer van elektronische correspondentie.

Wij waken er over dat al onze verwerkers strikte garanties bieden inzake de technische en organisatorische maatregelen die worden genomen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

VII. Welke veiligheid garanderen wij voor uw persoonsgegevens?

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te handhaven en passende veiligheidsmaatregelen te nemen om elk verlies, misbruik of wijziging van dergelijke gegevens te voorkomen.

VIII. Wat zijn uw rechten?

U hebt recht op toegang, rectificatie, bezwaar en verwijdering van uw persoonsgegevens. 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Brailleliga (zie hieronder, punt X).

IX. Wat is ons cookiebeleid?

Een cookie is een klein bestand dat informatie bevat over het gedrag van de bezoeker bij het surfen op een website. De cookie onthoudt dus bepaalde voorkeuren, bijvoorbeeld de taalkeuze. 

Wij maken gebruik van technische cookies, tracking cookies en marketing cookies. 

Via de technische cookies kunnen we:

 • vermijden dat u bij elk bezoek aan de website bepaalde keuzes zou moeten maken (vooral taalkeuzes);
 • informatie onthouden die u verstrekt wanneer u een online formulier invult zodat u de gevraagde dienst ontvangt.

Via de tracking cookies kunnen we:

 • het gebruik van onze website analyseren;
 • statistieken maken betreffende het dataverkeer op onze website;
 • de doeltreffendheid van onze marketingacties meten.

Via de marketing cookies kunnen we:

 • de inhoud en de werking van onze website verbeteren en personaliseren;
 • onze banners op andere websites opvolgen en optimaliseren.

De cookies die wij gebruiken, stellen ons niet in staat om personen te identificeren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website laten wij u via een banner weten dat wij cookies gebruiken. U kunt vrij kiezen of u de cookies wilt accepteren of weigeren. Gaat u akkoord met het gebruik van de cookies, dan zal de banner niet meer worden getoond bij uw volgende bezoek aan onze website.

Hieronder vindt u per browser die u gebruikt terug hoe u uw cookies kunt beheren:

X. Wilt u contact met ons opnemen?

Neem contact met ons voor vragen, aanvullende informatie of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Per post, op het volgende adres: Brailleliga VZW - AVG - Engelandstraat 57, 1060 Brussel;
 • Per e-mail op het volgende adres: info@braille.be.

U kunt ook contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit: