Het activiteitenverslag 2021 van de Brailleliga is ook beschikbaar als podcast

Het activiteitenverslag 2021 van de Brailleliga is ook beschikbaar als podcast

De Brailleliga, de referentieorganisatie in België voor dienstverlening aan personen met een visuele handicap, stelt haar activiteitenverslag van 2021 voor op papier, en ook op een originele manier in de vorm van podcasts. De ideale gelegenheid om enkele kerncijfers te onthullen en de visie voor te stellen van haar nieuwe Algemeen directeur, Noëlla Jardin.

Dit jaar is het activiteitenverslag ook beschikbaar als podcast!

Ontdek de eerste aflevering van onze reeks van 5 podcasten. Ze zijn beschikbaar op Youtube, Spotify, Amazon, Apple, Acast.

In België is naar schatting 1 op 1000 mensen blind en 1 op 100 slechtziend (schattingen van de WHO). En door de vergrijzing van de bevolking neemt de behoefte aan steun en uitrusting met hulpmiddelen toe. De Brailleliga stelt een toename vast van het aantal individuele aanvragen en diensten (in vergelijking met 2019), een toename van het aantal consulten voor low vision (visuele handicap van 30% tot 60%). Het bevestigt ook de stijgende tendens van de aanvragen voor technische aanpassingen (zowel particulier als beroepsmatig) van de afgelopen vijf jaar.

Een belangrijke maatschappelijke vooruitgang die we onthouden uit 2021, is dat het recht op inclusie van personen met een handicap nu in de grondwet verankerd is! Volgens Titel II, artikel 22 ter, "heeft iedere persoon met een handicap recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen." 

Toch is 75,6% van de financiering van de Brailleliga afkomstig van giften en legaten, subsidies stellen slechts 13,2% voor van het totaal; de rest komt voort uit de eigen activiteiten van de Brailleliga en de opbrengst van de jaarlijkse Grote Tombola.

"De Brailleliga bestaat uit 604 vrijwilligers en 123 werknemers die ten dienste staan van 15.601 leden en hun gezinnen. Onze missie bestaat erin onze leden te helpen een maximum aan zelfstandigheid te verwerven door een aangepaste ondersteuning op alle gebieden van het privé- en beroepsleven. De Brailleliga is ook de stem van alle personen met een visuele handicap in België: we zijn aanwezig in bijna 30 besluitvormings- en adviesorganen, op alle beleidsniveaus, en we waken er in het bijzonder over dat de raadgevende functie, die cruciaal is voor het informeren van politieke beslissingen, behouden blijft," zegt Noëlla Jardin, de nieuwe Algemeen directeur van de Brailleliga sinds oktober 2021.

Zo heeft de Brailleliga bv. in 2021 actief deelgenomen aan het overleg onder leiding van het begeleidingscomité van UNIA, dat vervolgens aanbevelingen heeft geformuleerd om een einde te maken aan een discriminatie in het systeem van individuele integratietussenkomsten: het is de bedoeling om financiële steun te garanderen aan 65-plussers (van wie de visuele handicap niet vóór deze leeftijdsgrens is erkend) voor de aanschaf van technische hulpmiddelen zoals een beeldschermloep, vergrotingssoftware, een brailleleesregel, een Daisy-speler, een sprekende rekenmachine, enz. Dit recht is in België immers nog steeds niet erkend!

Activiteiten voor iedereen 

"De Brailleliga richt zich tot alle personen met een visuele handicap. Kinderen kunnen bv. een ‘verhalenkoffer’ lenen om hun zin aan te wakkeren om te beginnen lezen; wij organiseren vakantiekampen voor tieners; volwassenen kunnen worden opgeleid om zich te verplaatsen met een witte stok, krijgen advies over de aanschaf van materiaal, begeleiding bij het zoeken naar of het behouden van werk (helaas ontvangen wij vanaf dit jaar geen subsidies meer vanuit Vlaanderen voor werk of vrijetijdsbesteding), enz. In 2021 zijn we er ondanks de COVID-19-maatregelen  in geslaagd meer dan 400 sociaal-culturele activiteiten te organiseren, waarvan een deel virtueel", legt Noëlla Jardin uit.  

"Belangrijk is dat wij onze diensten gratis aanbieden aan onze leden, zodat we inclusief kunnen werken. De vrijgevigheid en de steun van onze schenkers en erflaters, inschrijvingen voor de Tombola, subsidiërende overheden en bedrijven zijn allesbepalend voor onze activiteiten. In 2022 willen we meer evenementen organiseren om elkaar te ontmoeten en aandacht te vestigen op de Brailleliga", besluit ze. 

Kerncijfers 2021

•15.601 personen met een visuele handicap werden begeleid door de Brailleliga in 2021, onder hen 1012 nieuwe leden (+6,5%).

•3207 individuele gesprekken werden gehouden door de maatschappelijk assistenten.

•728 personen kregen advies over de aankoop van aangepast materiaal.

•59.882 boeken werden door de Bibliotheek uitgeleend.

•427 socioculturele activiteiten verzamelden in totaal 3726 deelnemers, waarvan 2009 via videoconferentie.

•243 leerlingen en studenten met een visuele handicap kregen een studiebeurs voor het academiejaar 2020-2021.

•324 personen met een visuele handicap werden begeleid in hun zoektocht naar of het behoud van werk.

•604 vrijwilligers, onder hen 75 nieuwe!

•123 medewerkers

Ontdek hier het activiteitenrapport in PDF

Ontdek hier de RTF-versie, toegankelijk voor audiodescriptie

Het verslag is ook beschikbaar in audioversie en in braille op aanvraag.

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.