Een reeks van administratieve vereenvoudigingen.

Een aanvraag voor een tegemoetkoming.

Wie een tegemoetkoming aan personen met een handicap wenst, moet hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente (gemeentebestuur, OCMW of Sociaal Huis). De aanvrager ontvangt dan een formulier «evaluatie van de handicap ». Dat formulier moet deels door de aanvrager en deels door zijn huisarts ingevuld worden en dient daarna bezorgd te worden aan de dienst Personen met een handicap. Indien dezelfde persoon een aanvraag bij andere instanties doet, moet hij vaak dezelfde informatie opnieuw inzamelen voor die andere instanties. Dat is dubbel werk en de procedure is bovendien omslachtig. 

Dat kan voortaan eenvoudiger! 

  • De huisarts kan op elektronische wijze de nodige gegevens, beschikbaar in zijn elektronisch patiëntendossier, doorsturen naar de dienst Personen met een handicap.
  • Andere diensten die dezelfde informatie nodig hebben, krijgen toegang tot het elektronisch dossier bij de dienst Personen met een handicap.

De Ministerraad heeft dit project op 21 maart 2013 goedgekeurd. Het zal eerst in een pilootproject worden uitgevoerd en nadien in veralgemeende toepassing.

Minder administratieve rompslomp dus voor de aanvrager. Die krijgt nog enkel de documenten die hij zelf moet invullen. Ook minder administratieve rompslomp voor de huisartsen. De grootste winst is de tijdsbesparing voor iedereen. Minder printen, kopiëren, scannen, minder tijd nodig voor huisartsen om de gegevens aan de dienst Personen met een handicap aan te leveren en minder post- en verwerkingskosten zorgen mee voor een aanzienlijke jaarlijkse besparing.

Verschillende aanvragen op één dag mogelijk.

Binnenkort zal het mogelijk zijn om in Communit-e verschillende aanvragen te registreren voor één persoon: bijvoorbeeld zowel een aanvraag voor een tegemoetkoming als voor een parkeerkaart. De inlichtingenformulieren die je krijgt, zullen dan aangepast zijn, rekening houdend met de vorige aanvragen die je dezelfde dag registreerde.

Een dossier heropenen bij de dienst Personen met een handicap.

Om te vermijden dat de persoon met een handicap een omslachtige procedure voor de arbeidsrechtbank moet doorlopen, kan in begpaalde gevallen het dossier heropend worden:

  • wanneer de medische informatie die aan de dienst bezorgd werd onnauwkeurig en onvolledig is,
  • wanneer de behandelende arts aan de dienst medische verslagen kan bezorgen die de ernst van de handicap duidelijker maken en de beslissing van de evaluerende arts ernstig in vraag stellen.

Het dossier kan ENKEL heropend worden indien de behandelende arts, op basis van het algemeen attest van erkenning van de handicap, medische argumenten uitschrijft waarom de beslissing niet juist is. 

Het dossier kan NOOIT heropend worden door louter het eerder ingevulde formulier «Evaluatie van de handicap » op te sturen. Ook het opsturen van informatie die bevestigt wat er in het algemeen attest staat, leidt nooit tot een heropening.

Parkeerkaarten.

Exact één jaar geleden werd de « nieuwe » parkeerkaart voor personen met een handicap ingevoerd. De drie doelstellingen voor deze kaart waren: de aanvraag vereenvoudigen, de aflevering versnellen en de kaart beter beschermen tegen misbruik.

Eenvoudiger aanvragen. Vroeger ontving de persoon die een parkeerkaart aanvroeg en er recht op had een formulier dat hij dan ingevuld en voorzien van een handtekening en een pasfoto moest terugsturen naar de Directie-generaal Personen met een handicap. Dit formulier werd afgeschaft en voortaan zal de Directie-generaal de foto zelf ophalen bij het Rijksregister. De aanvrager moet enkel nog de kaart tekenen bij ontvangst ervan.

Sneller. Indien de aanvrager recht heeft op de kaart, ontvangt hij ze op dit moment gemiddeld binnen de 4 weken na de positieve beslissing. Indien de persoon nog niet officieel erkend is, zal de Directie-generaal Personen met een handicap eerst zijn handicap evalueren. Deze procedure duurt momenteel ongeveer 4 maanden (ten opzichte van 5 à 6 maanden voor maart 2012).

Beter beveiligd. Aan de nieuwe kaart werd een hologram toegevoegd waardoor ze veel moeilijker na te maken is en dus beter beschermd tegen misbruik. Elke kaart heeft bovendien een uniek serienummer. Indien de Directie-generaal een duplicaat van een gestolen of verloren kaart maakt, zal dit duplicaat een nieuw serienummer hebben. De oude nummer is dan niet meer geldig en de verloren of gestolen kaart zal door niemand nog frauduleus gebruikt kunnen worden.

Medische attesten van de FOD Sociale Zekerheid.

Het algemene attest ter erkenning van de handicap werd op 11 maart 2013 gewijzigd met de bedoeling het duidelijker en concreter te maken. Het oude model van het attest blijft wel geldig. In het algemeen attest staat het resultaat van de evaluatie van de handicap (uitgevoerd bijvoorbeeld naar aanleiding van een aanvraag voor een tegemoetkoming of bijkomende kinderbijslag). Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • het attest geeft een overzicht van de maatregelen waarvoor de persoon in aanmerking kan komen;
  • het attest vermeldt voor welke maatregelen de FOD Sociale Zekerheid het attest rechtstreeks elektronisch kan doorsturen naar andere instanties;
  • op het attest staan niet alleen het totaal aantal punten voor wat betreft zelfredzaamheid, maar ook de verdeling van de punten over de verschillende deelaspecten (verplaatsing, persoonlijke hygiëne, voedsel nuttigen/bereiden, …).

De andere attesten (voor fiscale maatregelen voor voertuigen bijvoorbeeld) werden trouwens ook lichtjes aangepast.

Hervorming van de IGO.

Op voorstel van vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo heeft de Ministerraad de hervorming goedgekeurd van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Deze hervorming houdt een belangrijke administratieve hervorming in en zorgt ervoor dat de toekenning van de IGO juister en transparanter verloopt. De nieuwe maatregelen zullen van kracht zijn vanaf 1 januari 2014. De IOG werd gecreëerd in 2001 en is een uitkering die toegekend wordt aan personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Sinds 2004 onderzoekt de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) automatisch, bij elke nieuwe pensioenaanvraag, of de persoon in kwestie recht heeft op dit supplement.

De hervorming van de IGO berusten voornamelijk op de drie volgende pijlers: het rechtzetten van een aantal onregelmatigheden, het invoeren van transparantere regels en een striktere controle en tot slot een administratieve vereenvoudiging.

Erkenning van mantelzorg.

Op initiatief van Philippe Courard, staatssecretaris voor Personen met een handicap, heeft  de Ministerraad op 22 maart 2013 een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de mantelzorgers juridisch erkent. Mantelzorgers zijn personen die zich met hart en ziel inzetten voor hun zieke of gehandicapte naaste maar tot op heden zonder enige juridische erkenning. De groep van grote zorgbehoevende personen maakt op dit moment zo'n 4% van de bevolking uit en dit cijfer zal gezien de vergrijzing van de bevolking zeker nog stijgen in de toekomst.

Een studie, uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit van Namen vestigt de aandacht op de noodzaak van een duidelijke definiëring van deze vorm van hulp als eerste stap naar sociale erkenning. In de goedgekeurde tekst wordt de mantelzorger omschreven als een persoon die regelmatig en doorlopend met hulp en bijstand instaat voor de zorg van een persoon met een grote zorgbehoevendheid. De mantelzorger moet een naaste verwant zijn of iemand die een vertrouwensrelatie opgebouwd heeft met de zorgbehoevende. De mantelzorg is geen professionele bijstand, de mantelzorger doet dit gratis en in samenspraak met een minstens één professionele kracht. Het moet gaan om minstens 20 uur per week en deze zorg moet een invloed hebben op de professionele en familiale situatie van de mantelzorger. De mantelzorger kan, per geholpen persoon, een aanvraag tot erkenning indienen via zijn ziekenfonds indien de geholpen persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger hiermee akkoord gaat.

Tot nu toe hadden deze personen geen enkel statuut. Het vastleggen van deze definitie is een eerste stap. Het parlementaire proces zal van start gaan zodra alle nodige adviezen gevraagd en verkregen zijn.

Sociaal tarief gas en elektriciteit.

Om te kunnen genieten van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit moet u aan twee voorwaarden voldoen: een uitkering ontvangen van de FOD Sociale zekerheid en een erkende handicap hebben. De FOD Sociale zekerheid brengt de energieleveranciers automatisch op de hoogte van het feit dat u recht hebt op dit sociaal tarief. U hoeft dus niet langer zelf een attest te bezorgen aan uw energieleverancier. Dit geldt eveneens indien u een nieuw contract tekent of van energieleverancier verandert. Het automatisch doorsturen wordt daarnaast ook gebruikt om te bewijzen dat u recht heeft op een korting bij de aankoop van een energiezuinig toestel.

U krijgt enkel nog een papieren attest van de FOD Sociale Zekerheid als de automatische verzending niet gelukt is. In dat geval dient u het attest zo snel mogelijk aan uw energieleverancier te bezorgen. U hoeft dus zelf geen papieren attest op te vragen: indien u er één nodig hebt, zorgt de FOD Sociale Zekerheid ervoor dat u dit tijdig ontvangt. Indien u recht hebt op het sociaal tarief et dit niet vermeld staat op uw factuur, moet u contact opnemen met uw energieleverancier.

Zorgverzekering.

Vanaf 1 juni 2013 zullen de Belprofielscores van de diensten voor gezinszorg onmiddellijk doorstromen naar de Zorgverzekering. De betrokkene moet dus geen afzonderlijke aanvraag meer doen.

De doorstroming van gegevens zorgt ervoor dat wie recht heeft op de zorgverzekering die ook effectief automatisch krijgt.

De zorgverzekering bedraagt 130 euro per maand. Vanaf 35 punten op de Belprofielscore wordt de tegemoetkoming toegekend.

Opgelet, indien u een schermuitleesprogramma gebruikt bij het bezoeken van deze website, zullen de volgende modules niet volledig toegankelijk zijn. Zij staan toe om deze pagina te delen op Facebook, Twitter of Google+.