Interpellatie

Bij elke verkiezing richt de Brailleliga zich met haar memorandum tot de politieke verantwoordelijken opdat zij prioritair werk zouden maken van enkele welbepaalde opdrachten ten voordele van personen met een visuele handicap. Ontdek hier hoe:

Federaal memorandum

Wij vragen met aandrang aan de Federale Overheid om van volgende prioriteiten werk te maken: 

 • De negatieve gevolgen van de versnippering van bevoegdheden tegengaan aangezien dit het voor personen met een handicap zeer moeilijk maakt
 • Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap op alle beleidsniveaus en in alle domeinen van het leven invoeren 
 • Personen met een handicap ouder dan 65 jaar helpen die geen recht meer hebben op bepaalde overheidssteun (tussenkomst in de aankoop van hulpmiddelen)
 • Hervormen van het uitkeringssysteem van de FOD Sociale Zekerheid voor personen met een handicap, en artsen sensibiliseren opdat zij over de juiste middelen zouden beschikken om de moeilijkheden die gepaard gaan met een visuele handicap, beter en objectiever te kunnen evalueren 
 • De tewerkstelling van personen met een handicap bevorderen door de norm van 3% personen met een handicap in de federale overheidsdiensten na te leven 
 • De toegankelijkheid van federale overheidsgebouwen evenals de informatiediensten voor burgers met een handicap verbeteren. Fabrikanten en private operatoren ertoe aanzetten hun producten voor allen toegankelijk te maken in overeenstemming met het "Universal Design"-concept.

Het federaal memorandum downloaden

Het federaal memorandum downloaden in PDF Het federaal memorandum downloaden in DOC

Gewest- en gemeenschapsmemorandum

Door zich tot de Gewesten en Gemeenschappen te richten, oefent de Brailleliga invloed uit opdat zij hun verantwoordelijkheid opnemen en actief en concreet werk maken van een "gelijkekansenbeleid". Om de weg te wijzen, vraagt de Brailleliga aandacht voor de volgende prioriteiten:

 • Sensibilisering van de actoren die een rol spelen bij de integratie
  • Oogartsen, huisartsen en consultatiecentra van Kind&Gezin de vereiste informatie aanreiken opdat zij blinde en slechtziende personen zo goed mogelijk doorverwijzen naar de juiste dienstverlening
 • Zelfstandigheid
  • Ondersteuning en/of opstarten van nieuwe, specifieke, ambulante structuren voor blinde of slechtziende personen
  • De huidige wetgeving aanpassen waarbij sociale integratie nog meer aandacht krijgt en de financiële ondersteuning verbetert
  • Meer mensen de kans geven om gebruik te maken van het PAB
 • Toegankelijkheid
  • De huidige normen inzake toegankelijkheid naleven en verbeteren en de toegankelijkheidsnormen voor het gebouwenpatrimonium ontwikkelen
  • De toegankelijkheid van technologische apparatuur verbeteren met de hulp van ontwerpers, fabrikanten en operatoren
  • De informatie van algemeen nut toegankelijk maken en de digitale kloof verkleinen
 • Mobiliteit
  • De toegankelijkheid van het openbaar vervoer vergroten: de toegang tot de gebouwen en de aanpassing van de voertuigen
  • Het aantal aangepaste taxi’s voor personen met een handicap uitbreiden
  • De gewestelijke dekking van het aangepaste openbaar vervoer voor personen met een handicap ontschotten en uitbreiden 
 • Onderwijs
  • In het gewone onderwijs blijven verder werken aan een echt beleid inzake de schoolintegratie van blinde en slechtziende personen
  • Bruggen slaan tussen gewoon en gespecialiseerd onderwijs 
  • Ouders en professionelen de nodige informatie verstrekken om aan de specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen te voldoen. Extramurale diensten ontwikkelen om de jongere te steunen bij zijn inspanningen met het oog op zijn toekomst op school en op de arbeidsmarkt 
  • De specifieke noden van blinde en slechtziende mensen inzake beroepsopleidingen blijven erkennen, evenals de structuren die dergelijke opleidingen verstrekken
 • Tewerkstelling 
  • Een echt beleid van beroepsintegratie van blinde en slechtziende mensen ontwikkelen
  • Structuren opzetten om federale, gewestelijke, gemeenschappelijke en lokale beleidslijnen op elkaar af te stemmen en zo een beleid uit te werken waarmee werkloosheidsvallen daadwerkelijk kunnen worden vermeden
  • Het verenigingswezen steunen bij diens inspanningen om personen met een handicap te helpen een baan te zoeken en deze te behouden
  • Het bedrijfsleven steunen bij hun aanstellingsactiviteiten, niet alleen met compenserende maar in de eerste plaats met stimulerende maatregelen
  • Een eind maken aan discriminerend gedrag, niet alleen op het moment van de aanstelling maar gedurende de hele carrière van de werknemer
  • De verplichtingen aangaande de aanstelling van personen met een handicap in overheidsdiensten nakomen en de wetgeving ter bevordering van de tewerkstelling van personen met een handicap aannemen in die gewesten of gemeenschappen waar zij nu nog afwezig is
 • Cultuur
  • Het beleid in het kader van de omzetting van boeken voor het blinde en slechtziende publiek versterkt blijven voortzetten
  • De initiatieven om “visuele” kunsten en evenementen toegankelijk te maken via audiobeschrijving op gecoördineerde wijze subsidiëren
  • Hulp aan 65-plussers met een handicap
  • Personen die na hun 65ste geconfronteerd worden met een handicap, het recht geven op individuele materiële hulp
  • Zorgen voor een betere begeleiding op maat in rust- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, ... door opleidingen aan te bieden aan de professionals die beroepshalve omgaan met oudere personen met een handicap

Het gewestelijk- en gemeenschapsmemorandum downloaden

Het gewestelijk- en gemeenschapsmemorandum downloaden in PDF Het gewestelijk- en gemeenschapsmemorandum downloaden in DOC

Provinciaal memorandum

Het is duidelijk dat de provincies een belangrijke rol spelen in het promoten en concretiseren van de bepalingen van het VN-verdrag, en dus in het toegankelijk maken van het leven op lokaal vlak voor personen met een visuele beperking. 

 • Een beter inzicht in de visuele beperking door een positieve aanpak, zoals in de opleidingsprogramma's voor het provinciaal personeel of voor de professionals die met het publiek in contact komen
 • Aanmoedigen, steunen en promoten van specifieke diensten zoals psychologische en sociale begeleiding op het moment dat de handicap wordt aangekondigd. Opvangen van, informatie verstrekken en hulp bieden aan personen met een visuele beperking, alsook aan ouders van kinderen met een visuele beperking
 • Meer preventie door het oprichten of steunen van sensibiliserings- en informatiecampagnes en beter opsporen van oogaandoeningen
 • Een grotere deelname van blinde of slechtziende personen aan het politieke en openbare leven
 • De toegankelijkheid van het openbaar domein verbeteren
 • De toegang tot informatie vereenvoudigen voor blinde of slechtziende personen
 • Scholen betrekken en steunen in de organisatie van sensibiliseringssessies over de handicap voor leerkrachten, leerlingen en animatoren die verantwoordelijk zijn voor buitenschoolse activiteiten
 • Quota's en wettelijke bepalingen naleven i.v.m. werkgelegenheid voor personen met een handicap
 • Diensten voor oudere personen met een handicap verzekeren en coördineren via de lokale overheden, gemeenten of verenigingen 
 • Meer kansen bieden aan personen met een visuele beperking bij het vinden van een aangepaste sociale woning binnen een aanvaardbare termijn en prijs

Het provinciaal memorandum downloaden

Het provinciaal memorandum downloaden in DOC 

Gemeentelijk memorandum

De gemeente speelt een zeer belangrijke rol in het economische, sociale en culturele leven. Zij staat op de beste plaats om het VN-verdrag te promoten en in concrete daden om te zetten en zij kan hiervoor met lokale verenigingen samenwerken.

 • De visuele handicap beter verstaanbaar maken door haar een positief imago mee te geven, onder andere bij de opleiding van het gemeentepersoneel en van de professionals die met het publiek in contact komen 
 • Een grotere inspraak van blinde of slechtziende personen in het politieke en openbare leven
 • De toegankelijkheid van het openbaar domein verbeteren
 • Informatie toegankelijker maken voor blinde of slechtziende personen
 • Alternatieve oplossingen ontwikkelen voor een optimale en flexibele mobiliteit van personen met een visuele beperking
 • Meer parkeerplaatsen voorzien voor personen met een handicap, de weggebruikers over het respect van de reglementering sensibiliseren, controle uitoefenen om zo tot een nultolerantie te komen voor de overtreders
 • Scholen betrekken en steunen bij de organisatie van sensibiliseringssessies over de handicap ten behoeve van leerkrachten en leerlingen maar ook van animatoren gelast met buitenschoolse activiteiten  
 • Quota's en wettelijke beschikkingen naleven in verband met de werkgelegenheid van personen met een handicap
 • Verzekeren en coördineren van diensten aan oudere personen met een handicap via de gemeenten en de plaatselijke verenigingen 
 • Meer kansen bieden aan personen met een handicap om een aangepaste sociale woning te verkrijgen binnen een aannemelijke termijn en aan een redelijke prijs

Het gemeentelijk memorandum downloaden

Het gemeentelijk memorandum downloaden in DOC